Эдвокаси борбору пилоттук жамааттарда демилгелүү топ түзөт

Пилоттук жамааттардын жашоочуларынын Демилгелүү топторун түзүү 2023-жылдын 15-майынан 19-майына чейин «Аракет – Кыргызстандагы жаңы конуштарда жашаган адамдардын жашоо шартын жакшыртуу» швейцариялык долбоорунун алкагында ишке ашырылган. Бул үчүн Алай 1, Алай 2, Эдельвейс жана Манас-Ата Муниципалдык территориальдык аймакта  чогулуштарды өткөзүп, анда активдүү жамаат лидерлери, кочо башы, үй комитеттеринен демилгелүү топго шайланды.

Жыйындарда талкууланган негизги темалардын бири Демилгелүү топго (ДТ) катышуучуларды тандоонун критерийлери жана принциптери, мындай Демилгелүү топ түзү эмне үчүн керек, алар келечекте эмне иш кылат деген темалар болду. Бул топтун ишине көбүрөөк кызыкдар жана активдүү катышууга даяр адамдардын чөйрөсүн аныктоого мүмкүндүк берди. Талкуунун жүрүшүндө демилгелүү топтордун мүчөлөрү үчүн мындан аркы кадамдар жана иш-чаралар да пландаштырылды.

Бардык пилоттук жамааттарда өткөрүлгөн бардык жолугушуулардын жыйынтыгында 6-7 адамдан турган демилгелүү топ (ДТ) түзүлдү. ДТ мүчөлөрүнүн натыйжалуу байланышы жана ишин координациялоо үчүн WhatsApp группа түзүлдү. Демилгелүү топторду түзүүнүн негизги максаты — Алай 1, Алай 2, Эдельвейс жана Манас-Ата МТУ жамааттарынын кызыкчылыгын коргогон активисттерди чечим кабыл алуу процессине жигердүү тартуу жана максаттуу конуштардын жашоо-турмушун жакшыртуу боюнча ар кандай иш-чараларды уюштуруу.

Алдыда ДТ мүчөлөрү үчүн өз жамааттарындагы социалдык-экономикалык жана укуктук маселелерди натыйжалуу чечүү үчүн социалдык мобилизациялоо механизмдери боюнча окуу курстары турат. Жалпысынан Демилгелүү топ демилгелерди талкуулоо, идеялар менен алмашуу жана чечимдерди кабыл алуу процесстерине катышуу үчүн аянтчаны камсыздайт. Анын мүчөлөрү иш-чараларды пландаштырууга жана уюштурууга активдүү катышат, ошондой эле жамааттардын жашоочуларынын жашоосун өнүктүрүүгө жана жакшыртууга салым кошкон сунуштарды жана идеяларды киргизет.

____________________________________________

Эдвокаси Центр формирует инициативной группы в пилотных сообществах

Формирование Инициативных групп жителей пилотных сообществ было осуществлено с 15 по 19 мая 2023 года в рамках швейцарского проекта «Аракет — за улучшение жизни в новостройках Кыргызстана». Для этого в целевых сообществах Алай 1, Алай 2, Эдельвейс и Манас-Ата были проведены собрания жителей, на которых были избраны инициативные группы из числа активных лидеров сообществ, кочо башы, домкомов. На собраниях присутствовали представители квартальных комитетов, активисты и другие заинтересованные лица.

Одной из основных тем, обсуждаемых на собраниях, были критерии и принципы отбора участников в Инициативные Группы (ИГ), для чего нужны такие группы, чем они будут в дальнейшем заниматься. Это позволило определить круг лиц, которые были наиболее заинтересованы и готовы принять активное участие в работе Инициативной группы. В ходе обсуждений также планировались дальнейшие шаги и активности для членов Инициативных Групп.

В результате всех проведенных собраний во всех пилотных сообществах были сформированы инициативные группы (ИГ), состоящие из 6-7 человек. Для эффективной коммуникации и координации работы членов ИГ была создана группа в WhatsApp. Основной целью создания Инициативных групп является активное вовлечение активистов представляющих интересы своих сообществ Алай 1, Алай 2, Эдельвейс и МТУ Манас-Ата в процесс принятия решений и организации различных мероприятий для улучшения жизни в целевых поселениях.

Впереди предстоят обучающие тренинги для членов ИГ по механизмам социальной мобилизации для эффективного решения социально-экономических и правовых проблем в своих сообществах. В целом Инициативные группы представляет собой платформу для обсуждения инициатив, обмена идеями и вовлечения в процессы принятия  решений. Ее члены будут активно участвовать в планировании и организации мероприятий, а также вносить предложения и идеи, способствующие развитию и улучшению жизни жителей сообществ.