Ош шаарында демилгелүү топтордун активисттери Эдельвейс жана Манас-Ата жамааттары үчүн маалымат жыйындарын өткөрүштү.

Жалпысынан 13 жолугушуу болуп, анын ичинен Эдельвейс жамаатында 3 жолугушуу болуп, ага 81 жашоочу жана Манас-Атанын 10 жамаатынан 249 жашоочу катышты.

Бул семинарлардын алкагында активисттер «Аракет — Кыргызстандын жаңы конуштарында жашаган жарандардын жашоо шартын жакшыртуу» швейцариялык долбоору тууралуу кыскача маалымат беришти, ошондой эле катышуучуларга демилгелүү топтордун мүчөлөрү тарабынан иштелип чыккан адвокациялык пландар тууралуу маалымат беришти. бул жерлердин негизги көйгөйлөрүн чечүү үчүн.

Эдельвейс жамааттардын жашоочулары менен болгон изилдөөлөрдүн жана алдын ала жолугушуулардын жыйынтыгында төмөнкүдөй негизги маселелер аныкталды:

 • Жер участокторун каттоо: мурда дача катары колдонулуп келген участоктор турак жайга айланган, бул юридикалык жактан кыйынчылыктарды жараткан. Мунапыс мыйзамы жергиликтүү бийлик аркылуу бул көйгөйдү чечүүнүн жаңы жолдорун ачат.
 • Сууга жетүүдөгү көйгөйлөр: жашоочулар таза сууну алууда кыйынчылыктарга туш болушту, бул алардын жашоо сапатына терс таасирин тийгизүүдө.
 • Жолдор жана жарыктандыруу көйгөйлөрү: тиешелүү жолдордун начардыгы жана начар жарыктандыруу унаалардын жана жөө жүргүнчүлөрдүн кыймылын чектеп, балдардын мектепке барышын жана башка тургундардын жумушка барышын өзгөчө кыйындатат.

Ушундай эле анализдер жана талкуулар Манас-Атада да болуп, анда төмөнкү көйгөйлөр табылды:

 • Инфраструктураны оңдоо: үйлөрдүн кире бериштерин, фасаддарын оңдоо, чатырларды жана инфраструктуранын башка элементтерин оңдоо зарылчылыгы.
 • Балдар үчүн аянтчаларын түзүү: балдарды өнүктүрүү жана ойноо үчүн ылайыктуу жайлардын жоктугу.
 • Экологиялык маселелер: Экосистемага терс таасирин тийгизген заводдордон улам булгануу маселелери.
 • Социалдык жана экономикалык аспектилери: жөлөкпулдарды алуудагы көйгөйлөр.

Адвокациялык иш планы бул коомчулуктардын жашоочуларынын өздөрунун активдуу катышуусу менен бул проблемаларды чечуугө олуттуу жардам көрсөтөт.

Ошондой эле семинарлардын катышуучуларына жарандарды жашаган жери боюнча каттоонун маанилүүлүгү тууралуу маалыматтар берилди. Аларга бул жол-жобо алардын укуктарын жана коомдук турмуштун түрдүү аспектилерине катышуу мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылуу, ошондой эле негизги мамлекеттик жана коомдук кызматтарга жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу үчүн маанилүү экендиги айтылды.

Иш-чара “Аракет – Кыргызстандагы жаңы имараттардагы жашоону жакшыртуу үчүн” швейцариялык долбоорунун алкагында “Эдвокаси Адам Укуктары Борбору” АНПО тарабынан уюштурулду.

 


 

Итоги проведённых информационных семинаров.

В городе Ош, активисты из инициативной группы завершили проведение информационных собраний для сообществ Эдельвейс и Манас-Ата.

Всего было проведено 13 встреч, из них 3 в сообществе Эдельвейс на которых приняли участие 81 житель и 10 в сообществе Манас-Ата на которых приняли участи 249 жителей.

В рамках этих семинаров активисты представили краткую информацию о швейцарском проекте «Аракет — за улучшение жизни в новостройках Кыргызстана», а также информировали участников о разработанных членами инициативных групп адвокационных планов по решению ключевых проблем данных локаций. 

Исследования и предварительные встречи с жителями сообществ Эдельвейс выявили следующие ключевые проблемы:

 • Оформление земельных участков: ранее использованные как дачи, участки стали местами жительства, что вызвало юридические сложности. Закон об амнистии открывает новые пути для решения этой проблемы через местные органы власти.
 • Проблемы с доступом к воде: жители столкнулись с трудностями в получении чистой воды, что оказывает негативное влияние на их качество жизни.
 • Проблемы с дорогами и освещением: отсутствие нормальных дорог и плохое освещение ограничивают транспортное и пешеходное движение, что особенно затрудняет детям походы в школу и другим жителям — походы на работу.

Схожие анализ и обсуждения проведены в Манас-Ата, где обнаружены следующие проблемы:

 • Ремонт инфраструктуры: необходимость ремонта подъездов, фасадов домов, ремонт крыш и других элементов инфраструктуры.
 • Создание детских площадок: отсутствие подходящих мест для детского развития и игр.
 • Экологические проблемы: проблемы с загрязнением окружающей среды из-за действия заводов, оказывающих негативное воздействие на экосистему.
 • Социальные и экономические аспекты: проблемы с получением пособиями.

Адвокационный план позволит оказать существенную помощь в решении этих проблем с активным участием самих жителей этих сообществ.

Участникам семинаров также была предоставлена информация о важности регистрации граждан по месту жительства. Им было рассказано о том, что данная процедура имеет важное значение для обеспечения их прав и возможности участия в различных аспектах общественной жизни, а также предоставляет доступ к основным государственным и общественным услугам.

Мероприятие было организовано АНПО «Эдвокаси центр по правам человека» в рамках швейцарского проекта «Аракет — за улучшение жизни в новостройках Кыргызстана».